Federasyon Başkanı Adaylarında Aranacak Şartlar ile İtirazların Değerlendirilmesi

T.C. GENÇLİK VE SPOR BAKANLIĞI

Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü

(E-Spor Federasyonu Seçim Kurulu)

 

FEDERASYON BAŞKANI ADAYLARINDA ARANACAK ŞARTLAR İLE İTİRAZLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

 

 

(1) Federasyon başkanı adayı olacaklarda aşağıdaki şartlar aranır:

 

a) T.C. Vatandaşı olmak,

b) En az lise veya dengi okul mezunu olmak,

c) İdari tahkikat sonucu federasyon başkanlığı görevine son verilmemiş olmak,

ç) Sportif Değerlendirme Kurulunca düzenlenecek rapor sonucu görevine son verilmemiş olmak,

d) Bir defada altı aydan fazla veya toplam bir yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmamış olmak,

e) Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar ile casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, yağma, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama, kaçakçılık, vergi kaçakçılığı, haksız mal edinme, şike ve teşvik primi suçlarından hükümlü bulunmamak.

 

(2) Olimpiyat veya dünya şampiyonalarında şampiyon olanlarda (b) bendi hükmü aranmaz.

 

(3) Federasyon Başkanı adaylarından başvuru için istenen belgeler

 

a) Adaylık dilekçesi,

b) Başvuru formu,

c) Nüfus Cüzdanı Örneği veya T.C. Kimlik beyanı,

ç) Mezuniyet Belgesi aslı veya kurumunca tasdikli sureti (E-Devlet üzerinden de alınabilir),

d) İdari tahkikat sonucu görevine son verilmediğine dair beyan,

e) Ceza kurullarınca bir defada altı aydan fazla veya toplam 1 yıl hak mahrumiyeti cezası ile cezalandırılmadığına dair belge veya beyan,

f)Adayların 1.000 TL adaylık başvuru ücretinin T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. TR78 0000 1001 0000 0350 1540 25 nolu hesaba “SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA (BAŞKAN ADAYININ ADI SOYADI) E-SPOR FEDERASYONU BAŞKAN ADAYLIĞI BAŞVURU ÜCRETİ” şeklinde açıklama yazılarak yatırıldığına dair makbuz (yatırılan bu ücret hiçbir suretle iade edilmeyecektir.)

g) Cumhuriyet Savcılığından alınacak adli sicil kaydı veya beyanı (E-Devlet üzerinden alınabilir),

 

(4) Yukarıda belirtilen şartları taşıyan başkan adaylarının en geç 26.01.2022 Çarşamba günü saat 17:00’ye kadar Seçim Kuruluna başvurmaları gerekmektedir.

 

(5) Geçici Delege Listesine ilişkin yapılacak itirazlar 20.01.2022 Perşembe günü saat 17:00’ye kadar Federasyon Başkanları Seçim Kuruluna yapılır. Dilekçe ekine 200 TL itiraz ücretinin T.C.MERKEZ BANKASI A.Ş. TR78 0000 1001 0000 0350 1540 25 nolu hesaba “SPOR HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HESABINA (İTİRAZDA BULUNAN KİŞİNİN ADI SOYADI) E-SPOR FEDERASYONU İTİRAZ BAŞVURU ÜCRETİ” yatırıldığına dair dekontun okunaklı suretinin eklenmesi zorunludur. Seçim Kurulu kendilerine ulaşan itirazlar hakkında en geç 2 gün içerisinde karar verir. Verilen karar itiraz edenin iletişim adresine veya elektronik posta adresine gönderilir.

 

SEÇİM KURULU

Ekler:

001-BAŞKAN ADAYLARI BİLGİ FORMU

002-T.C. KİMLİK BEYANI

003-İDARİ TAHKİKAT TAAHHÜTNAMESİ

004-ADLİ SİCİL BEYANI

005-SPORTİF HAK MAHRUMİYETİ BEYANI

006-SPORTİF DEĞERLENDİRME VE GELİŞTİRME KURULU BEYANIDiğer Haberler

Tüm Haberleri Görüntüle